Welkom! - Activiteiten - RIMNieuws - Actueel - Dossiers - Mechelenbinnenstebuiten - Externe links - Contact

Web Design by:

LHOON

Open brief aan het Stadsbestuur

Betreft: de toekomst van de panden in de Bruul tussen de Hazestraat en de Binnendijle

Mechelen, 9 januari 2008

Aan het College van Burgemeester en Schepenen
Stadhuis
2800 Mechelen

In de Bruul, tussen de Hazestraat en de Binnendijle, hebben verschillende handelszaken hun deuren gesloten. Een vastgoedontwikkelaar koopt hier stelselmatig alle panden op om er een grootschalig project te ontwikkelen.

Aanvankelijk ging het om panden waarin de voorbije jaren qua uitstraling en instandhouding nog maar weinig werd geïnvesteerd. Een goede zaak voor de Bruul, zou je denken. Maar de opkooppolitiek heeft zijn eigen doel. Ook panden die niet als afgeleefd worden ervaren, zijn een ‘target’ voor de ontwikkelaar. Opzet is een megawinkelcomplex in dit stukje Bruul in te planten. Het argument dat dit megaproject een geschenk uit de hemel is, omdat het komaf zal maken met de leegstand tussen Hazestraat en Binnendijle, snijdt geen hout. De leegstand waarmee nu wordt geschermd, is immers precies een gevolg van de systematische aankoop door de projectontwikkelaar. Het is niet zo dat de betrokken ontwikkelaar als een reddende engel komt aanzetten met een herwaarderingsproject voor een aftakelend stukje Bruul.

De Bruul is niet zomaar een straat in Mechelen waar de handelaars hun winkels openden omdat ze op de looplijn Station-Grote Markt ligt. De Bruul is de oude verbindingsweg tussen Mechelen en Brussel.De Bruul was vroeger een straat waar vooraanstaanden zich graag kwamen vestigen. Het rijke bouwpatrimonium getuigt daar nu nog van.

De Vlaamse overheid heeft dan ook dit stukje Bruul ingekleurd als een gebied met culturele, historische of esthetische waarde (CHE-gebied). In een CHE-gebied moet voorafgaand aan de goedkeuring van bepaalde bouwprojecten een bouwhistorisch onderzoek gebeuren. Zo kan men met kennis van zaken oordelen en bouwprojecten bijsturen. Het behoud van het bestaande erfgoed is in een CHE-gebied de basis waarop verder wordt gewerkt.

De Stedelijke Commissie voor Monumentenzorg (SCM) kreeg - beperkt - inzage in de studie over dit bouwhistorische erfgoed. De leden van de commissie waren verbaasd toen ze kennis namen van het waardevolle architecturale erfgoed dat achter de schijnbaar banale gevels schuilgaat. Naast een aantal moderne ingrepen heeft men in verschillende panden een schat aan 16de eeuws architecturaal erfgoed gevonden zoals bijvoorbeeld unieke kelders en dakgebinten. Kortom: het was voor de kenners van historisch Mechelen een openbaring dat dit bouwblok zo waardevol is. De commissie sprak zich dan ook uit tegen de plannen om dit bouwblok te slopen. Ook de Gecoro (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening) gaf al eerder een negatief advies over het project in de Bruul.

RIM roept het stadsbestuur van Mechelen en de leden van de gemeenteraad op om het advies van de Stedelijke Commissie Monumentenzorg te respecteren en om zich ter plekke, bijgestaan door de commissie, te vergewissen van de waarde van dit patrimonium.

Op die manier kunnen betrokkenen met kennis van zaken met de projectontwikkelaar onderhandelen over het cultuurhistorisch belang van deze site en over de invulling die deze panden dienen te krijgen. Een invulling die het historisch waardevolle van deze gebouwen tot zijn recht laat komen en respecteert. Een invulling die tegelijkertijd handel en bewoning in dit stukje Bruul mogelijk maakt, zonder een verkeersstroom van auto’s op gang te brengen.

RIM wijst erop dat handelsstraten in heel Europa op elkaar lijken. Overal tref je dezelfde winkelketens aan met dezelfde producten in eenzelfde eerder saai architecturaal concept. De zorg voor het bouwkundig erfgoed geeft de Bruul als handelsstraat een eigen karakter. Dit eigen karakter is voor de Bruul een economische troef die andere handelsstraten ontberen.

RIM vraagt zich af hoe het stadsbestuur het zou verantwoorden, mocht het dit unieke erfgoed dat zich in dit bouwblok bevindt, niet behouden. Het bestuur zou in dat geval regelrecht ingaan tegen een aantal punten uit zijn beleidsverklaring.

RIM is dan ook zo vrij om het college drie vragen te stellen:

  • Hoe strookt dit plan voor een grootschalig winkelcomplex waarbij uiterst waardevol erfgoed zou worden geofferd met de beleidsintentie dat “het stadsbestuur zorgvuldig zal omspringen met ons stedelijk erfgoed, ons historisch patrimonium en de historische ’footprint’ van de stad” (punt 87)? Wordt het ook niet dringend tijd voor het beloofde actualiseren van de ‘Inventaris bouwkundig erfgoed’ (punt 87)?
  • Welke rol is er weggelegd voor de (in de beleidsverklaring als zwaarwegend aangemerkte) adviesraden zoals de Stedelijke Commissie voor Monumentenzorg en de Gecoro, wanneer de adviezen van die raden zonder duidelijke en stevig onderbouwde argumenten worden genegeerd? Organiseert het bestuur slechts schijninspraak zoals kwatongen wel eens beweren?
  • ‘Stad in Vrouwenhanden’ (waarin Margareta van Oostenrijk en Margareta van York centraal stonden) ligt amper achter ons. Dit project betekent de vernietiging van erfgoed uit de periode waarin de Margareta’s en keizer Karel leefden. Hoe valt dit te rijmen met het elan van de grote culturele evenementen die de Mechelaars nog te wachten staan (punt 138)? Meer nog kan een stadsbestuur dat dit patrimonium wegvaagt, zich ooit met enig sérieux kandidaat stellen als Europese culturele hoofdstad in 2015 (punt 139)?

Wij dringen er als RIM krachtig op aan dat over het lot van dit bouwblok – en dan vooral over dat van het unieke erfgoed dat zich erin bevindt - grondig zou worden nagedacht. Wij hopen dat het stadsbestuur beseft dat het met een beslissing tot sloop een kaakslag geeft aan alle Mechelaars, die het erfgoed uit de bloeiperiode van deze stad als niet veel minder dan onaantastbaar ervaren. Wij hopen dat het stadsbestuur beseft dat het met de afbraak van dit erfgoed zich het odium van onbetrouwbaarheid (‘luister naar mijn woorden, zie niet naar mijn daden’) en culturele onverschilligheid aanmeet.

Met de meeste hoogachting,

Restauratie Integratie Mechelen